xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Dirty Clothes ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Saturday, March 12, 2016

Dirty Clothes

- කිලිටි ඇඳුම් ඔයාගෙද? එයාගෙද ? -

අලු‍‍ත විවාහ උන යුවලක් නව නිවසක පදිංචියට ගියා. තරුණ බිරිය තරමක් කටකාර වූ අතර සැමියා බොහොම නිවුනු පුද්ගලයකු උනා. පසුදා උදෑසන මේ යුවළ උදෑසන ආහාර ගනිමින් සිටින විට අසල්වැසි කාන්තාව රෙදි සෝදා වැලේ දමමින් සිටියා. මේ දසුන වසා තිබූ ජනේලයේ වීදුරුව අතරින් දුටු තරුණ බිරිය අසල්වැසි කාන්තාව රෙදි සේදීමට නොදන්නා බවත් ඇය සෝදා වැනීමට ගෙනවිත් තිබෙන රෙදි සියල්ලේම කුණු එසේම පවතින බවත් පවසමින් අසල්වැසි කාන්තාවට අවමාන කරන්නට වුනා.
හිස ඔසවා ඒ දෙස බැලූ සැමියා කිසිත් නොකියා නැවතත් තමන් කරමින් සිටි කර්තව්‍යයේ නිරත වුනා.

එතැන් සිට ගත උන සෑම උදෑසනකම මෙම තරුණ යුවල උදෑසන ආහාර ගනිද්දි අසල්වැසි කාන්තාව සේදූ රෙදි වැලේ දැමීමට පැමිනි අතර ඒ සෑම අවස්ථාවකම මේ තරුණ බිරියගේ නිර්දය විවේචනයට ලක් වීමට අසල්වැසි කාන්තාවට සිදු විය.

“එයා රෙදි හෝදන්න දන්නේ නෑ. බලන්න අර සුදු ඇඳුම් ඔක්කොම මඩ පාටයි. අර රෝස පාට ඇඳුම උනත් ඔයිට වැඩිය හොඳට හේදුවනම් ඔයිට වඩා එළිය වැටෙනවා” ආදී වශයෙන් විවේචනය කරන අතර රෙදි සේදීමට තමන්ට ඇති සමත්කම ගැනද වර්ණනා කර ගැනීමට ඇය අමතක කළේ නෑ.

මේ ආකාරයට මාසයකට ආසන්න කාලයක් අසල්වැසි කාන්තාවගේ රෙදි සේදීමේ අසමත්කම සහ රෙදි සේදීමට තමන් තුල ඇති දක්ෂතාවය පිළිබඳව තමා ගැනම කරගන්නා ආත්ම වර්ණාව මැද මේ තරුණ යුවළගේ උදෑසන කෑම මේසය නිමාවට පත් උනා. ඒ සෑම දිනකම බිරියගේ විවේචන අසා සිටියා හැරෙන්නට තරුණ සැමියාගේ කටින් කිසිවක් පිට වුනේ නෑ.

දිනක් සුපුරුදු පරිදි මේ යුවළ උදෑසන ආහාර ගනිමින් සිටියදී අසල්වැසි කාන්තාවද තමන් සේදූ රෙදි වැළට දැමීමට රැගෙන ආවා. එකවරම ඒ දෙස පුදුමයෙන් බලා සිටි තරුණ බිරිය,
“පුදුමයි අද නමි අරයා හොඳට රෙදි ටික හෝදලා තියෙනවා. කවුද දන් නෑ එයාට ඔය විදිහට රෙදි හෝදන්න කියලා දුන්නේ. නැත්නම් එයා එකත් එකටම මොකක් හරි අලු‍‍ත් සබන් කුඩු ජාතියක් පාවිච්චි කරන්න පටන් අරන් ඇති. කමක් නෑ කොහොම හරි දැන්වත් ඒ ගෙදර ඉන්න මිනිස්සුන්ට ලැජ්ජා නොවී ඇඳුමක් ඇඳන් පාරේ බැහැල යන්න පුළුවන් වෙයි ”
ආදී වශයෙන් හෑල්ලක් කියවාගෙන ගොස්,
“ ඒයි මේ පොඞ්ඩක් ඔලු‍‍ව උස්සල බලන්නකෝ. කොහොමද අර පුදුමේ උනේ කියලා ” යනුවෙන් සැමියාට පැවසුවා.

“ ආ... අද මම අපේ ජනෙල් ටික පිහදාල දැම්මා ” තරුණ සැමියා ඒ දෙස නොබලාම පැවසුවා.

අද අපි ජීවත් වෙන සමාජ් බොහෝ දෙනාත් කිළිටු වෙච්ච ජනේල වීදුරු අතරින් අනුන් දිහා බලනවා. නමුත් අපි නොහිතුවට ඒ කිළිටු වෙච්ච ජනෙල් අතරින් අපිට අනුන්ගේ වගේ පේන්නේ අපේම කිළිටු බව නේද? එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම පිරිසිදු කරගන්න ඕනෙත් අපේම කිළිටු  බව නේද?

ලයිෆ් මාසික සඟරාව - 2013 මාර්තු කලාපයෙන්


w¨‍‍; újdy Wk hqj,la kj ksjil mÈxÑhg .shd' ;reK ìßh ;rula lgldr jQ w;r ieñhd fndfydu ksjqkq mqoa.,hl= Wkd' miqod WoEik fï hqj< WoEik wdydr .ksñka isák úg wi,ajeis ldka;dj frÈ fidaod jef,a ouñka isáhd' fï oiqk jid ;snQ cfka,fha ùÿrej w;ßka ÿgq ;reK ìßh wi,ajeis ldka;dj frÈ fia§ug fkdokakd nj;a weh fidaod jekSug f.kú;a ;sfnk frÈ ish,af,au l=Kq tfiau mj;sk nj;a mjiñka wi,ajeis ldka;djg wjudk lrkakg jqkd'
ysi Tijd ta foi neÆ ieñhd lsis;a fkdlshd kej;;a ;uka lrñka isá l¾;jHfha ksr; jqkd'

t;eka isg .; Wk iEu WoEiklu fuu ;reK hqj, WoEik wdydr .ksoaÈ wi,ajeis ldka;dj fia¥ frÈ jef,a oeóug meñks w;r ta iEu wjia:djlu fï ;reK ìßhf.a ks¾oh úfõpkhg ,la ùug wi,ajeis ldka;djg isÿ úh'

—thd frÈ fydaokak okafka kE' n,kak wr iqÿ we÷ï Tlafldu uv mdghs' wr frdai mdg we÷u Wk;a Thsg jeäh fyd|g fyaÿjkï Thsg jvd t<sh jefgkjd˜ wd§ jYfhka úfõpkh lrk w;r frÈ fia§ug ;ukag we;s iu;alu .eko j¾Kkd lr .ekSug weh wu;l lf<a kE'

fï wdldrhg udihlg wdikak ld,hla wi,ajeis ldka;djf.a frÈ fia§fï wiu;alu iy frÈ fia§ug ;uka ;=, we;s olaI;djh ms<sn|j ;ud .eku lr.kakd wd;au j¾Kdj ueo fï ;reK hqj<f.a WoEik lEu fïih ksudjg m;a Wkd' ta iEu Èklu ìßhf.a úfõpk wid isáhd yefrkakg ;reK ieñhdf.a láka lsisjla msg jqfka kE'

Èkla iqmqreÿ mßÈ fï hqj< WoEik wdydr .ksñka isáh§ wi,ajeis ldka;djo ;uka fia¥ frÈ je<g oeóug /f.k wdjd' tljru ta foi mqÿufhka n,d isá ;reK ìßh"
—mqÿuhs wo kñ wrhd fyd|g frÈ ál fydao,d ;sfhkjd' ljqo oka kE thdg Th úÈyg frÈ fydaokak lsh,d ÿkafka' ke;akï thd tl;a tlgu fudlla yß w¨‍‍;a inka l=vq cd;shla mdúÉÑ lrkak mgka wrka we;s' lula kE fldfydu yß oekaj;a ta f.or bkak ñksiaiqkag ,eÊcd fkdù we÷ula we|ka mdf¾ neye, hkak mq¿jka fjhs ˜
wd§ jYfhka yE,a,la lshjdf.k f.dia"
— tahs fï fmdâvla T¨‍‍j Wiai, n,kakflda' fldfyduo wr mqÿfï Wfka lsh,d ˜ hkqfjka ieñhdg mejiqjd'

— wd''' wo uu wfma cfk,a ál msyod, oeïud ˜ ;reK ieñhd ta foi fkdn,du mejiqjd'

wo wms Ôj;a fjk iudÊ fndfyda fokd;a ls<sgq fjÉp cfka, ùÿre w;ßka wkqka Èyd n,kjd' kuq;a wms fkdys;=jg ta ls<sgq fjÉp cfk,a w;ßka wmsg wkqkaf.a jf.a fmakafka wfmau ls<sgq nj fkao@ t;fldg wms biafi,a,du msßisÿ lr.kak ´fk;a wfmau ls<sgq  nj fkao@

,hs*a udisl iÕrdj - 2013 ud¾;= l,dmfhka

Reactions:

3 comments:

Post a Comment