xmlns:og='http://ogp.me/ns#' kim offered 10 million ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Thursday, April 28, 2016

kim offered 10 million

lsñ ldfâIka iu. /hla .; lsÍug weußlkq fvd,¾ ñ,shkhla

 
f,dal m%isoaO weußldkq .dhsldjla jk lsï ldfâIshka iu. /hla .; lsÍug weußldkq fvd,¾ ñ,shkhl uqo,la ,nd §ug leue;a; m, l, fi!È wrdì l=udrfhla .ek mqj;la jd¾:d fõ' fufia fudyq újdyl ldka;djkag wdrdOkd lsÍu Tyq i;= uqo,a j, n, fmkaùug Tyq lrkakla njhs fndfyda msßia mjikafka' tfukau bka lsï ldfâIshkaf.a ckm%sh;ajh fmkajk njo mejfikjd'

flfia fj;;a 35 yeúßÈ lsï fuu l=udrhdf.a W;aijhl wdrdê; wuq;a;l= f,i iyNd.sùug;a iqodkï w;r fï mqj; iïnkaOj lsï ish bkaiag%.%Eï .sKqfïo ioyka lr we;' 

Reactions:

0 comments:

Post a Comment