xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Angry Decisions ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Saturday, May 21, 2016

Angry Decisions

- fldamfhka .kakd ;SrK j, wjidkh -


mdif,a miajeks mka;sfhka wOHdmkhg iuqÿka pkaok jeä úhg m;afj;au ish foudmshkaf.a wejEfuka miq Tjqkaf.a Ôjfkdamdh jqkq f.dú;ekg kej; uq, mqrkakg úh' Wm;skau ÿmam;alu lrmskakdf.k meñks pkaok,dg f.dú;eka lsÍug bvlvï fyda l=Uqre fkd;snqkq w;r Tjqka lf,a w`ohg .;a l=Uqre j, jev lsÍuhs' wlalr myl muK l=Uqre j, w`ohg ù j.d l, pkaokg ;ukaf.a Ôúldj mj;ajdf.k hEug tu wdodhu m%udKj;a úh' f.dú;ekska ,enqkq wdohug wu;rj lsß yrla lsysm fofkl=;a we;s l, pkaokg th fyd`o wu;r wdodhula úh'

w;ñg hï ;rulska irefjoaÈ ;kslv Èúhg iuq§ug ;SrKh l, Tyq ta wkqj wi, .ulska rEnr ;reKshla leka`odf.k wdfõ oyila n,dfmdfrd;a;= ueoh' weh hka;ñka úis fjks úhg ,x fjñka isá ksfrdaIkS h' 
újdyfhka uq,a wjqreÿ lsysmhu Tjqka úúO ye,yemamSï ueo Wk;a ieye,a¨fjka Èú f.ùh' ;j ál lf,lskau Tjqka ms,sfj,ska ÈhKshka fofofkl=f.a yd bka wk;=rej msßñ orejka fofofkl=f.a fouõmshka úh'

orejka y;r fofkl=f.ka hq;= mjq,la kv;a;=j pkaokf.a wdohug úfgl oeÍu wmyiq Wko Tyq uy;a W;aiyfhka orejkag fyd`Èka W.kajñka Èßu;a msfhl= f,i ;u hq;=lu bgq lf,ah' kuq;a áflka ál ld,h f.fjoaÈ fkdis;+ f,i Wvq hál=re fjñka pkaok,df.a mjq,a Ôúh tfyïmsákau wjq,a cd,hla njg m;ajkakg Wfka pkaokf.a yd ksfrdaIkSf.a újdy Èúfha oi jila muk f.fjk .ek 
ksfrdaIkSg ysá yeáfha udkisl frda.hla je<`§u fya;=fjks'

.fï isg Tjqka fï i`oyd fkdl, m%;sldrhla ke;s ;rïh' kuq;a ;;ajh tkak tkaku krl w;rg yefrk úg pkaok ish ìß`oj wxf.dv udkisl frdayf,a k;r lrkq ,eîh' bka miq msfhl=f.a hq;=lï fukau ujlf.a hq;=lïo bgq lrñka Tyq ish Ôjfkdamdh f.k .sfhah' Tjqkaf.a ÈKshg jhi 14 la muK jk úg weh jeäúhg m;a jQjdh' bka ál l,lg miq ksfrdaIkS hï uÜulg iqj w;g yeÍ ksfjig /f.k wdfõh' bka miq ish¨ ÿla lror wjika fjkq we;ehs is;=jo kej;;a wehf.a udkisl frda.h W;aikak ù pkaokj olsk jdrhla mdid weh Tyqg l=Kq yrefmka nekjÈkakg jQjdh'
tys m%;sM,hg Wfka kej;;a wehj frday,a .; lsÍug isÿ ùuhs'

jhi 15 muK jk úg jeäu,a ÈhKsh kjfhdjqka úhg md ;nñka ys;a n`okd rE imqfjka hq;=j jefvkakg úh' oyj,a ld,fha l=Uqf¾ jevg we;eï Èkj, ish msßñ orejka 
fofokdo legqj pkaok hk w;r wjg ksfjiaj, ish ke.Kshkao isák ksid ksjfia ;ksjk ish ÈhKshka fofokd .ek jeäukla ìhla we;s lr.ekSug pkaokg fya;=jla fkdùh' fï jk úg l=Uqf¾ ù jemsfrk wjêh jQ ksid ish mq;=ka fofokdjo Woõjg tla lrf.k ÈhKshka fofokd ksjfia ;nd iqmqreÿ mßÈ WoEiku Tyq msg;a úh' 

jhi 15 la Wkq jeäu,a ÈhKshg ys; .sh ;reKfhla wi, .ul isá nj pkaok ;nd jeäu,a ÈhKsh Wkq ks,dksj;a oek fkdisáhdh' Tyq hqO yuqodfõ fiajh l, jhi 23 la Wkq iuka;hs' pkaok ksjfia fkdue;s oyj,a ld,fha iuka; Tjqkaf.a ksji wi,ska ks;r tfya fufya hk w;r ál l,lskau ks,dks yd ñ;=re ùug ;rïu Tyq olaI úh' 

bka miq Èkm;du fgd*s" fpdl,Ü /f.k ks,dks ne,Sug tk iuka; fndfyda fõ,djla tys /`§ isg pkaok taug fmr ksjiska msgùug yqre úh' uq,ska uq,ska ñ;=re lñka isá Tyq ál lf,lskau wdor nia mjid ta jkúg ;dreKHfha t,sm;a; u; isá ks,dksj fmïj;shla f,i weiqre lsÍug leu;s lr.ekSug iu;a úh'

Èkla oyj,a f.ù ijiafjk ;=re;a ks,dksf.a ksjfia /`§ isá iuka; ks,dksf.a ke.Ksh kskaog .sh miq ks,dksg oyila n,dfmdfrd;a;= foñka wehj ,`.§u ksfjiaj,g lshd újdy lr.kakd nj mjid ta jk úg mdie,a hk úfhys miq Wkq wehj wef.a ksji ;=,§u .eyeKshl lf,ah'


isÿ jQ foh is;d .ekSug fkdyels Wkq ks,dks iuka; .sh miq lsisjla isÿ fkdjqkq f,i yeisrek;a ál Èkla hkúg wehg isÿ jQ fofhys ne?reïlu jegfykakg úh' isÿ jQ foh lshd is; ikid .ekSug ,`. md;l fhfy,shlaj;a fkdisá ;ek isÿjQ ish,a, ks,dks ish mshdf.a ke.Kshlag lSjdh'

ijiafjk úg isoaêh ish ke.Kshf.ka wdrxÑ Wkq pkaok fldamdúIaGj meñk ks,dksg myr msg myr .eiqfõh' bka miq fmd,sishg .sh pkaok fmd,sisfha meñks,a,la oeïu;a ta jk úg iuka; .fï 
fkdisáfhah' iuka;f.a ksji fidhd .sh pkaok ish,a, Tyqf.a foudmshkago mejiq w;r ìhg m;a Tjqka jrola isÿj we;akï fofokd újdy lr §ug fmdfrdkaÿ úh' bka uo wiajeis,a,la ,o pkaok ksji n,d .sfhah'

udi ;=kla .; úh' kuq;a iuka; .ek wdrxÑla fkdùh' ;j;a i;shla f.jqkq ;ek iuka; ksjig meñK we;s nj pkaokg wdrxÑ úh' iuka;f.a foudmshkaf.a fmdfrdkaÿj bgq fkdfjk nj ta jk úg wjfndaOlrf.k isá pkaok jydu fmd,sishg f.dia kej; meñks,a,la oeóh' ta wkqj mjq,a foflau msßia fmd,sishg le`ojkq ,eîh'

fmd,sishg meñKs iuka; kej; kej;;a lSfõ ;uka ks,dks iu`. iïnkaOhla ke;s nj;a fuh fudjqkaf.a fndrejla nj;ah' Tyqf.a mshdo pkaok ;u ksjig meñK ;ukag ;¾ckh l, nj lshkakg úh' ks,dks yd pkaok yevq l`ÿ,ska isoaêh mejiqjo wjidkfha ish,a,kaju kej; f.kajk nj mjid fmd,sisfhka msg;a lrkq ,eîh' fmd,sisfhka msg;g meñKs iuka; lsisjla isÿ fkdjqkq f,i yeisÍ ;ukag l, wmyihg m,s .kakd njg pkaokg ;¾ckh lf,ah'

jyd jyd ish ÈhKsh /f.k msg Wkq pkaok wehj ke.Kshf.a ksjfia r`ojd kej; meñfkkakg Wfka iuka;,d tk u.gh' w;r u`.g ù Tjqka tk;=re u`. /l isg tl jru iuka; fj;g mek bfkka weo .;a msyshlska Tyqg wek f.k wekf.k .sfhah' bkq;a fkdkej;S iuka;f.a mshd miqmio mkakd f.dia Tyqj;a iuka; iu`. ure ;=re,g hjd ksjig .sfhah'

wjidkfha urK folla lsÍu iïnkaOj pkaokg kvq mejÍh' yÈis fldamhg m;aj l, jrÈka .e,ùug u.la Tyqg fkdùh' urK o`vqju ,enqkq pkaok urKh tk;=re u. n,ñka isr ueoßhlg fldgq úh'

fï jk úg ks,dks újdyj orejkao isák ujls' pkaok isr.; ùu ksid uj;a fkdue;sj mshd;a wysñj fkdú`Èkd ÿla úÈ Tjqka oeka hï;dla ÿrlg  iekis,af,a Èú f.jqjo Tjqkag ish mshdf.a /ljrKh kej; lsisod ,efnkafka ke;' 

kS;sfha msysg ,nd .ekSug ;rï bjiSula fkd;snqkqlñka pkaokg kej; lsisod fï fmdf,dfõ mh .id ksoyfia Èú f.ùug wjia;djla fkdue;' isr ueoßhg ù ks;sm;d miq;efjñka Èú f.jk Tyq ;uka tfia fldamfhka hq;=j urK folla fkdl,dkï wo;a ish ohKshka iu. i;=áka isák ieá is;ñka iqiqï fy,kafkaa fldamfhka .kakd ;SrK j, wjidkhg b;=rejk miq;eùu .ek ukdj mila lrñks'

- ,hs*a udisl i`.rdj 2016 wm%sfh,a - uehs l,dmfhka -

i;H l;djla weiqßka


Reactions:

0 comments:

Post a Comment