xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Sad Love ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Sunday, May 15, 2016

Sad Love

- jerÈ ud¾.fhka ú`Èk flá i;=gl wjidkh ÿla lkaordjl wdrïNhhs -


iuka;s mjqf,a ish,a,ka wu;l lr ish mshdf.a lvfha jevg wd lu,a iu. mek hkúg wE tjlg oyih 
jk úfha miq jQ mdie,a oeßhla jQjdh' orejka mia fofkl=f.ka hq;= mjq,l nd,hd Wkq iuka;sg ifydaor ifydaoßhkaf.ka yd foudmshkaf.ka wdorh fkdu`oj ,enqko wehf.a f,dalu k;r Wfka lu,a <.h' 

lvfha jev wd lu,a yd ish nd, ÈhKsh fmï m,ys,õjla mgka .kq we;ehs lsisúg fkdis;+ iuka;sf.a fouõmshka fndfyda wjia:dj, iuka;sj wu;r mka;s j,g /f.k hEfï lghq;a;o ndr ÿkafka lu,agh' kuq;a .skaor yd mq¿ka tl <. ;eîug fkdyel hk lshuk kej;;a ikd; lrñka iuka;s lu,a yd ksjiska ldg;a fydrd hk úg weh lu,a w;ska .eìKshlao ù isáhdh'

ish /lshdj wysñ lr.;a lu,a ta fjkqjg iyldßhla iu.ska ;u ksfjig meñfKk úg lu,af.a fouõmshkag fyda Tyqf.a jeäuy,a ifydaoßhg ta .ek lsisjla lSug fyda thg úreoaO ùug fkdyels jQfha Tjqka ta jkúg Ôj;a Wfka lu,af.a jegqfmka muKla ùu ksidh' ál l,la .fï fmdä fmdä l=,S jev lrñka isá lu,a l, yels fjk;a /lshdjla fkdue;s l, .fuka ÿr m,d;l ßhÿre /lshdjla fidhd .;a;dh'

jhi 17 jk úg iuka;s ÈhKshla m%iQ; l,dh'
— ug wïud n,kak ´fka ˜ 
jrla ksjdvqjg f.org meñks lu,ag iuka;s lSjdh'
 — ;j ál ojilska n,uq uu wdfha blaukska hkak;a ´fka ˜ 
;u fouõmshka ne,Sug hEug l;d lrk iEu wjia:dj,u lu,a th l=ula fyda fya;=jla lshñka u`. yeßfha tl w;lska Tyqg iuka;sf.a fouõmshkag uqyqK §ug ;snqkq wmyiq;djh ksiduh' wjidkfha thska Wfka iuka;s ;u fouõmshka we;=¿ kEoEhskaf.ka ;j ;j;a ÿriaùuh'

ld,h flfuka f.fjñka iuka;sf.a ÈhKsh ks,dksg jhi 15 la muK jk úg Tjqkaf.a f,dalh fkdme;+ f,i Wvq hál=re Wfka lu,a Èkla îu;ska ish h;=re meÈfhka gjqug hoa§  nihl .eàfuka yois wk;=rlg ,la ùfuks' widOH ;;ajfhka l,la frday,a.;j isá lu,af.a ll=,la wjidkfha lmd oukakg isÿ jqkq w;r bka miq Tyq frdao mqgqjlg iSud jqks' ;reK ÈhKshlao wdndê; ieñhdo iu. t;eka mgka mjqf,a nr lrg .ekSug isÿ Wfka iuka;sghs'

.dukaÜ tll /lshdjla fidhd .;a iuka;s t;eka mgka lu,af.a N+ñldjg mk fmõjdh' wndê; ieñhdo mdie,a hk ;reK ÈKshlao iu.ska /lshdjla lsÍu myiq fkdjqk;a l, yels wka hula ke;s ;ek iuka;s ish¿ ÿla j,g uqyqK §ug ys; yod .;a;dh' Wfoau wjÈj ksjfia isák lu,ag wjYH ish,a, iqodkï lrk iuka;s meie,a hk ish ÈhKsh;a legqj ksjiska msg;a j kej; meñfkkafka ? fnda jqkq miqjh' Èfkka Èk Ôú;h taldldÍj ÿla lror muKlau ú`Èkakg fjk úg iuka;sg ish Ôú;h tmd jqkq jdr wkka;h'

iuyr Èkg ? jk f;la jev ;snqkq úg jev wjikaj yxÈfhka ;%S ù,a tll ke.S ksjig taug iuka;s yqrej isáhdh' .fï okakd y`ÿkk whf.a ;%S ú,a r: ksidu ? fnda Wko lsis ìhla we;s lr.ekSug fya;=jla fkdùh' Èkla iqmqreÿ mßÈ ? fnda ù jev wjika Wkq iuka;s nifhka nei yxÈhg wdfõ ;%S ú,a tll ke.S ksjig hEugh' kuq;a wêl j¾Idjlao meje;s tÈk meh nd.hla muK isáho lsisÿ 
;%S frdao r:hla yxÈfha fkdùh' rd;%Sj;au j¾Idjo iu`. md¨jg f.dia ;snqkq yxÈfha okakd y`ÿkk lsisfjl=j;a fkdisá w;r iuka;sg ;rul ;e;s .ekaulao is;g we;s úh'
yÈisfhau mdr mqrd úmrï lrñka isá iu;aksg olakg ,enqfka fõ.fhka tk ;%S frdao r:hls' mdr ueogu mek 
;%S frdao r:h kj;ajd .ekSug .sh iuka;s ;%S frdao r:hg yiq fkdù fírefka wkq kjfhks'

— uefrkak yojo yf,da ˜
jeiafiau ;%S frdao r:fhka t,shg T¨j oeuQ ;reKhd weiqfõ flka;sfhks'
— wfka fidß' uu f.dvla fj,d ysáhd ù,a tlla ke;sj' jeiai ksid olsk tlla ke;s fjhs lsh,hs mdrgu weú;a w; oeïfï ˜
iuka;s lSfõ nE.Em;a iajrEmfhks'
— ux yh¾ hka kE fjk jevlg hk .ukaZZ
;reKhd lSfõ ;ju;a fkdßiaiqfuks'
— wfka u,a,s fï fj,dfõ ug hkak fjk tlla kE' jeä wE;lg fkfï mq¨jkakï f,dl= Woõjla ˜
iuka;sf.a ne.Em;a yvg ;reKhdg ;j;a úreoaO ùug is;a fkdÿkafkah'
— yd yd k.skak k.skak' yeuodu;a fufyu ? fjkjo@ ˜
iuka;sf.a úia;r wiñka pñ, werô l;dj k;r Wfka iuka;s ;%S frdao r:fhka nisk úg — wdfh;a f.dvlau ? Wfkd;a lshkak' ux Th ,`. bkafka ˜ mjiñka wehg Tyqf.a ÿrl:k wxlho ,nd foñks'

ta jk úg jhi 25 la muK Wkq pñ,j iuka;sg uqK .eyqfka ta wdldrfhks' áflka ál l,a .; fjoaÈ iuka;s jev ksu fjk fõ,djgu yxÈhg hk pñ, iuka;sj f.org wer,Su Tyqf.a Èk p¾hdfõ wx.hla lr.;af;ah' m%Yak u;u isrù is;ska ÿla ú`Èñka isá iuka;sg pñ,f.a ñ;= ou ys; ksjk Tiqjla n`ÿ úh' ñ;= ou áflka ál fm%auhlg yerefka iuka;sg ;uka ;reK ÈhKshlf.a ujla njo wu;l lrñks'

ÈhKsh yd ish wndê; ieñhd kskaog .sh miq kj fhdjqka ;reKshl fuka ÿrl:kfhka pñ, yd ueÈhï /h fjk;=re fmï nia foãfuka werô Tjqkaf.a in`o;djh wjidkhg k;r Wfka Wfoa jevg hk f,i ksjiska msg ù jevg fkdf.dia tl tl ;dkdhï j,h' 
— Thd udj ljodj;au wu;l lrka kE fkao@ ˜
úfgl iuka;s pñ, ,`. yeisrefka kj fhdjqka úfha miq jQ fnd<`o fmïj;shl f,isks'
— ljodj;a kE' wehs Thd ys;kjo ux Thdj od,d hhs 
lsh,d @ ˜
uola ksy`vj isá pñ, iuka;sg ms<s;=re ÿkafka wef.a ysi w;.dñks'
ta;a yeuodu;a fï úÈygu iuka;s ,. bkak ;ukag neß nj pñ, fkdis;=jdu fkdfõ'
— Thd lido neka`o;a ljodj;a udj wu;l lrkak tmd ˜
iuka;s mejiqfõ ;j ;j;a pñ,g ;=re¨ fjñks'
oEia mshdf.k pñ,f.a ;=re,g ù isá iuka;sg thg pñ, l=ula lSjdoehs fkdweiqkd fiau ta wjia:dfõ wehg pñ,f.ka ms<s;=rlao wjYH fkdùh' 

kj fhdjqka fm%aufhka u;a Wkq ;reKshl fuka i;=áka isá iuka;sf.a Ôú;h áflka ál kej; fjkia fjkakg .;af;a ál Èkl isg yÈisfha pñ,f.ka Èia jQ fjki ksidfjks' Èkm;d iuka;sg;a l,ska wehg ÿrl:kfhka flá mKsúv u.ska fyda wu;k pñ, fï jk úg Èk fol ;=k weh .ek jf.a j.la ke;sj isák úg iuka;s jvd;a fkdikaiqka úh'
— fudlo wfka Thdg fj,d ;sfhkafka @ wehs oeka l;d ke;af;a" uka bkakjo ke;so okafk;a kE fkao oeka @
iuka;s pñ,g weu;=ula .;af;a ;rul flaka;sfhks'
— fï áfla álla jev jeä Wkd talhs' ux wo Thdg l;d lrkakhs ysáfha ˜
pñ, W;a;r ÿkafka ´kjg tmdjg fuks'
— fï ux ;shkakï' ux jev j.hl bkafka ux ?g .kakï ˜
yÈisfhau tfia mejiQ pñ, weu;=u úikaê l,d'

jev ksuù ksjig meñks iuka;s ish ÈhKsh yd ieñhd kskaog .sh miq iqmqreÿ mßÈ ksjiska t,shg meñk pñ,g weu;=ula .;af;a ysf;a ;o lrka isák ish¨ ,;ejq,a Tyq yuqfõ È. yeÍugh' kuq;a iqmqreÿ mßÈ wef.a ÿla wykakg wehj ikikakg pñ,f.a ÿrl:kh l%shdldÍ ke;' lsysm jrla weu;=ï .;a;o pñ,f.a ÿrl:kh l%shd;aul fkdue;s ;ek iuka;s kskaog .sfha ÿflka fukau ;rysks'

— fudlo Bfha f*daka jev ke;af;a ˜
WoEiku weu;=ula .;a iuka;s pñ,f.ka úuiqfõ Tyqf.a we`.g lvd mksk fihsks'
—wms fyg yïn fj,d l;d lruq ˜
;j;a lsisjla pñ,g lshkak fkd;nd weh ÿrl:kh úikaê l,dh'

miqÈk iqmqreÿ mßÈ ;dkdhul pñ,f.a WKqyqug ;=re¨ Wkq iuka;sg ish¨ m%Yak wu;l úh' pñ, kdkldurhg jeÿkq weis,a,l Tyqf.a cx.u ÿrl:kh lSm jrla kdo jkakg jQ ;ek iuka;s th w;g f.k n,k úg tys ku f,i igyka jQ — iQÿ ˜ hk ku ksid hï ;e;s .ekSulska weh ÿrl:k weu;=u .;a;dh'
— fyf,da'' wd pñ, bkakjo @ ˜
wfkla miska weiqfka iuka;sg ;rul yqremqreÿ yvla fodahs is;=k;a wehg th t;rï .dkla fkdùh'
— pï, bkakjd' ljqo l;d lrkafka @ ˜
— Thd ljqo lshkakflda ˜
kej; kej;;a iuka;s wik mekhu wef.ka wfkla miska wik úg" pñ,f.a ál Èkl isg fjkig fya;=j;a fuhuhs is;=kq iuka;s fldamhg m;a úh'
— uu pñ,f.a jhs*a wehs fudlo@ ljqo Thd @ ˜
iuka;s tjr weiqfõ fldamfhks'
— fudlla ˜
wfkla miska weiqfka tmuKls' ÿrl:kh úikaê úh'
— ljqo l;d lf¾ ˜
ta iu.u kdk ldurfhka t,shg meñks pñ, weiqfõ uola ;e;s .ekaùulsks'
— frdaka.a kïn¾ tlla ˜
iuka;s mejiqfõ ch.%dys iskyjlsks'

bka miq ish¨ m%Yak úif`oaúhehs is;ñka iji ieye,a¨fjka ksjig ,xjk iuka;sg olakg ,enqfka ksjfia msßila jg ù isák whqrehs' l,n,fhka ksjig .sh iuka;sg olakg ,enqfka ìu jeà isák ish ÈhKsh ,`. yvñka isák ish ieñhd lu,ajh' yß yeá lreKq ke;;a ;ukag ord .ekSug neß fmï in`o;djhl m%Yakhla we;s nj lshd ,shqula ,shd ;enQ iuka;sf.a ÈhKsh ji mdkh lr ;snqks' iuka;sg isÿ jQ lsisjl w.la uq,la .ek kskõjla fkdùh'

ÈhKsh ,shd ;enQ ,shqug wdikakfhka ;ek ;ek brd oud ;snqkq PdhdrEmhla ;snqfka iqmqreÿ uqyqKl fiahdjls'
— fohshfka pï, ;uqfia ˜
ÈhKsh brd oeuqkq wef.a fmïj;df.a PdhdrEmfha isáfha iuka;sf.au fmïj;d úh'
t;fldg — uu oj,a l;d lf¾ uf.a ÿjguo fohshfka ˜
— ux uf.a fl,a, urd .;a;d ˜ iuka;sf.a Wu;= y`v ksji mqrd fodaxldr fokakg úh' 

- ,hs*a udisl i`.rdj 2016 wm%sfh,a- uehs l,dmfhka -   


Reactions:

0 comments:

Post a Comment