xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Iss Rape Women ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Friday, June 24, 2016

Iss Rape Women

- whs'tia ;%ia;hskaf.ka mek wd ,sx.sl jy,shlaj isá ;re‚h -


whs'tia ;%ia;hska úiska lrk úúO ;%ia:l%shd w;f¾ Tjqka úiska ld,hl isg ;reKhska meyerf.k ‍f.dia ,sx.sl jy,shka f,i ;nd .ekSu yd úlsŒu;a lrf.k hhs'

Tjqkaf.a ,sx.sl wdYdjka fjkqfjka wjqreÿ 18 - 20 w;r hqj;shka meyerf.k hkq ,nk w;r jhi 18 l hÈIs kï tjka ;re‚hla Tjqkaf.ka ñ§ meñK ;sfí

weh mjik wdldrhg ;%ia;hka úiska wehj mqrd udi 19 la mqrd ,sx.sl jy,shla f,i ;nd f.k ;sfí'

ta w;r ;=ka jrla wehj isßhdjg yd brdlhg úl=K‍d we;s w;r wjika jrg weh fndaïn ksmojkafkl= ,. isg we;' Tjqkao wehg úúO ,sx.sl ysxid lr we;s w;r hï wjia:d j, wehj fndaïn mÍlaId i|ydo fhdod f.k we;

wjia:d .kkdjl§ mek hEug W;aiyd l, weh wjika jrg flfia fyda mek f.dia we;'

orekq jO ysxid j,go ,la Wkq wehg ta fya;=fjka tla weilao wysñ ú we;'

Reactions:

0 comments:

Post a Comment