xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Indian Big Hand Boy ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Saturday, September 17, 2016

Indian Big Hand Boy


ysig;a jvd úYd, oejeka; w;a follg ysñlï lshk kj yeúßÈ orejl= ms<snoj jd¾:d jkafka bkaÈhdfjkqhs' Tyqf.a oE;aj, w;súYd, we.s,s o msysgd we;s w;r orejdf.a oE;a Èia jkafka fhdaOhl=f.a oE;a f,ighs'

l,Sï keu;s fuu orejd WmÈk úgu idudkH orejl=f.a oE;g jvd fo.=Khla úYd,j fudyqf.a oE;a ;sî we;s w;r th fkdkj;ajdu úYd,j jeã we;'

Tyqf.a w;a, wdrïNfha isg ueo we.s,af,a fl,jr olajd È. w.,a oy;=kls' bka§h ffjoHjre mjikafka fï wf;a wLKav j¾Okh je<elaùu wmyiq lreKla njhs'

l,Sïf.a uj mjikafka Tyq ish oEf;a we;s úYd,;ajh .ek fkd;lñka ish iujhfia ñ;=rka yd fl,sfodf,ka úfkdao Wk;a Tyq fï ms,snoj wka iEu wjia;Djlu lk.dgq jk njh'
^,hs*a udisl i.rdfjka&

www.lifemagazine.lk

Reactions:

0 comments:

Post a Comment