xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Man Rape 12 year old Girl ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Sunday, September 18, 2016

Man Rape 12 year old Girl
12 yeúßÈ oeßhla wmfhdackh l, tla ore msfhl= msáneoaor fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

iellre l=,S lïlrefjl= f,i oeßhf.a ksjfia jev lr we;s w;r tys§ oeßh yd fmï ino;djhla mj;ajd ;sfnkjd'

miq.sh Èfkl oeßhf.a cx.u ÿrl:khg wd flá weu;=ula iïnkaO wdrjq,la fofokd w;r we;s ù we;s w;r bka miq oeßh ksjiska m,df.dia ;sfnkjd' miqj oeßhj fidhd .sh fuu mqoa.,hd oeßh le,Ejlg /f.k f.dia w;jr lrwe;s njg fmd,sia mÍlaIk j,ska wkdjrKh fjkjd'

iellre wêlrKh fjk bÈßm;a lr we;s w;r fmd,sish fï ms,snoj jeä ÿr mÍlaIk mj;ajkjd'Reactions:

0 comments:

Post a Comment