xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Nose Cut Indian Women ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Tuesday, September 20, 2016

Nose Cut Indian Women

újdyhg fmdfrdkaÿ Wkq oEjeoao fkd,enqkq ksid fldamhg m;a Wkq ieñhd úiska ish ìßof.a kdih lmd oeófï isoaêhla bkaÈhdfjka jd¾:d fjkjd'

bkaÈhdfõ W;a;r m%foaYfha fuu isÿùu isÿ ù we;s w;r óg fmro wjia:d .kkdjl§ ieñhd úiska ;ukag myr § we;s nj wod, ldka;dj fmd,sishg meñKs,s lr we;'

újdy ù jir wgla .; ùfuka miqj ;ukag §ug fmdfrdkaÿ Wkq remsh,a 50000 l uqog ìßof.a foudmshka úiska f.ùug wfmdfydi;a ùu ksid Tyq úiska fuf,i lr we;s njg jd¾;d jk w;r oEjeÈ m%Yak ksid ldka;djka uqyqK fok fujeks ñf,aþp ovqjï ms,snoj bkaÈhdfjka ks;r wikakg ,efí'


Reactions:

0 comments:

Post a Comment