xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Sari Dress School Mother ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Friday, September 23, 2016

Sari Dress School Mother


mdie,a ;=,g tafï§ isiqkaf.a uõjreka wksjd¾fhka idß weÈh hq;= njg úÿy,am;sjreka úiska mkjd ;snQ kS;s bj;a lrk f,ig wOHdmk wud;Hjrhd ksfhda.hla ksl=;a lr ;sfnkjd'

fï iïnkaOfhka úÿy,am;sjreka oekqj;a lsÍug pl%f,alhla ksl=;a lrk f,ig wOHdmk wud;HxYfha f,alï jrhdg oekqï ÿka nj woHdmk wud;H wls, úrdÊ mjid ;sfnkjd'

fld<U k.rfha fndfyda ldka;djka /lshdj, ksr; jk neúka Tjqka tu /lshdj,g wjYH úúO weÿï wÈk neúka tu ujla mdi,g meñkSfï§ úêu;a weÿulska meñkSu m%udKj;a nj;a ñka miqj mdie,a j,g th ;SrKh l, fkdyels nj;a wud;Hjrhd mjid ;snqkd'www.lifemagazine.lk

Reactions:

0 comments:

Post a Comment