xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Stop Sell Cigaret ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Thursday, September 29, 2016

Stop Sell Cigaret


jir 30 l hqoaOfhka ñh .sh msßig jvd jeä msßila ÿïmdkfhka jirlg ñh hk nj miq.shod uq,áhk m%dfoaYSh fi!LH fiajd wOHla‍I ffjoH pñkao l=udr uy;d fohshkaor m%foaYfha jHdmdßlhka msßila yuqfõ mjid we;'

jeä ÿrg;a woyia oelajQ ta uy;d

wfma rfÜ ñksiaiq ojilg remsh,a ñ,shk 208 la muK ÿïjeá ioyd jeh lrkjd' wjqreoaolg ñ,shk 75000 la ú;r' wêfõ.S ud¾. yokak jeh Wfkaremsh,a 95000 hs' yïnkaf;dg jrdhg jeh Wfka ñ,shk 45000 hs' ,xldfõ ñksiaiq jirlg ÿïmdkhg jeh lrk uqo,ska fï jf.a úYd, jHdmD;s lrkak mqÆjka'

,xldfõ ñksiaiqkaf.a ÿmam;a lug;a ÿïmdkh m%Odk fya;=jla' is.rÜ tll úI ridhk o%jH 4000 la muK ;sfnkjd' tajdhska 50 la muk ms,sld ldrl' yDo frda." wxYnd. jf.au jo ndjhg;a ÿï mdkh fya;= fjkjd'
hkqfjka mjid ;snqks'

fuu wjia:dfõ§ fohshkaor jHDmdßlhska is.rÜ wf,ú fkdlrk njg m%;s{djlao § ;snqkq nj mejfia'


www.lifemagazine.lk
 Reactions:

0 comments:

Post a Comment