xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Teacher Saree Dress ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Wednesday, September 28, 2016

Teacher Saree Dress

mdie,a ;=,g tafï§ isiqkaf.a uõjreka wksjd¾fhka idß weÈh hq;= njg úÿy,am;sjreka úiska mkjd ;snQ kS;s bj;a lrk f,ig wOHdmk wud;Hjrhd ksfhda.hla miq .shod ksl=;a lr ;snqkd'

thg fndfyda uõjrekaf.ka fydo m%;spdr fukau we;euqkaf.ka úfõpko t,a, Wkd'

flfia fj;;a .¾NkS .=rejßhkag idß fjkqjg fi!LH iïmka myiq yd iodpdriïmkak weÿulska ieriS mdie,g meñkSug wjia:dj ,nd §u flfryso fï jk úg weu;s wls, úrdÊ ldßhjiïf.a wjOdkh fhduq lr we;'

.=rejßhka idßhlska ieriS mdie,a meñkSu wksjd¾hh neúka Tjqka .¾NkS ;;ajhg m;a Wko idßfhka ieriS mdie,a meñfkhs' kuq;a .eìks uõjrekag Bg jvd myiq weÿulska ieriS mdie,a meñksh yelskï th l=fia isák orejdg fukau ujf.ao fi!LHg WÑ; njg .=rejßhkaf.a md¾Yjfhka woyia bÈßm;aùu ksid weu;sjrhd ta ms,snoj wjOdkh fhduq lr we;'

fï ioyd jeä ÿr lreKq fidhd n,d .¾NkS .=rejßhkag iqÿiq weÿula ks¾foaY lsÍug wjYH mshjr .kakehs ks<OdÍkag weu;sjrhd oekqï § we;s nj ioyka'
Reactions:

0 comments:

Post a Comment