xmlns:og='http://ogp.me/ns#' iPhone 7 with Dog ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Tuesday, September 20, 2016

iPhone 7 with Dog

fuu iqr;,a iqkLhd hkq tfia fufia iqkLhl= fkdfjk w;r Ökfha f,dl=u Okj;d fyj;a f,dalfha Okj;=ka w;r 8 jk ia:dkfha isák Wang Jianlin f.a ksjfiys fjfik iqLhdh'

fuu fldfldakï iqkLhdg fuu cx.u ÿrl:k lÜg, 8 ;E.s lr we;af;a Wang Jianlin f.a tlu mq;d jk Wang Sicong h'

tlla iag¾,ska mjqï 800la jákd iPhone 7 j¾.fha cx.u ÿrl;k lÜg, 8 ys furg jákdlu remsh,a ,laI 12 blaufõ'

b;d ÿlfia uqo,a Wmhk ñksiqka isák f,dalhl lsisÿ lemlsÍulska f;drj ;u mshdf.a Okfhka Ôj;ajk mqoa.,fhl= uqo,g fok jákdlu fuhska ukdj ms<sìUq fõ'www.lifemagazine.lk


Reactions:

0 comments:

Post a Comment