xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Pelmadulla Muslim Palliya ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Monday, September 12, 2016

Pelmadulla Muslim PalliyaBfha ojig fhÿkq bia,dï yÊ W;aijhg urd oeuqkq .jhskaf.a f,a fn!oaO msßfjkla wi,g .,d hEug ie,eiaùfuka fuu l,n,h we;s ù ;sfnkjd'

fuu isÿùu isÿj we;af;a me,auvq,a, m,a,shlÈhs' msßfjka NQñhg f,a .e,Su ;=,ska tu mkaif,a iajdókajykafia,d fj; meñKs m%foaYjdiSka fkdikaiqka;djhg m;aj ;sfnkjd'

miqj tu ia:dkhg meñKs fmd,sish mkai, ;=,g m%foaYjdiSka /ia lr isoaêh iu;hlg m;afldg ;sfnkjd'

miqj tu ia:dkfha kej; .j >d;k fkdlrk njg m,a,sfhka ,sÅ; fmdfrdakaÿjla ÿka njg jeä ÿr jd¾:d fjkjd'www.lifemagazine.lkReactions:

0 comments:

Post a Comment