xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Reasons of Previous Problems ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Sunday, September 11, 2016

Reasons of Previous Problems

Èk ;=k y;rl isg iqj fkdfjk fldkafoa lelal=fuka kef.k .f;a fõokdjg jvd lu,df.a ßÿï ÿkafka miq.sh Èk lsysmh mqrdu jQ isÿùï ksid mErekq is;hs' fïjk úg 62 jk úhg md ;enq wehg is;kakg ;rï wuq;=fjka uyd m%Yak fkd;snqko È.ska È.gu orejkaf.ka flfrk fjkialï .ek isf;k jdrhla mdidu is;g oekqfka ord .ekSug fkdyels ;rï ÿlls' 

ish nd, mq;=f.a ksjfia Èk lsysmhla isák weh ál Èklska f,a,sh yd we;slr.kakd nyska nia ùï ksid kej; f,dl= mq;df.a ksjig f.k;a wer,Su;a ;j;a ál Èklskau kej; tu ksjfia fjk m%Yakhla ksid nd, mq;=f.au ksjig hEug isÿùu ta jk úg Tjqka ish,a,kagu idudkH wx.hla ù ;sìKs'

wjika jrg f,dl= mq;df.a ìß|f.ka wikakg jqkq wñysß joka lu,df.a isf;a kej; kej; fodaxldr ÿkafka ;=jd,hla kej; mdrk úg we;sjk wñysß fõokdjla mßoafoks'

) WU ys;ka bkafka ljqre lsh,o@ <uhskag yßhg ta ldf,a fkdn,mq WU fldfyduo ux ksyd,a .ek n,ka kE lshkafka )

Èk lsysmhlg fmr nd, mq;=f.a ksjfia isák úg lu,df.ka lshjqkq hï jokla nd, mq;=f.a ìßog weiS miqÈku f,dl= mq;df.a ìßog lshd ;snqfka w;skq;a álla ÆKq weUq,a oudh' fkdis;+ fudfyd;l ÿrl:kfhka weu;+ f,dl= mq;df.a ìßo ish kekaoïudg fkdiEfykakg nkskakg jqfka th uq,a lrf.khs' 

fld<U mdie, wjqreÿ .kkdjl fiajh l, úY%dñl .=rejßhl Wkq lu,dg ish f,a,shf.a r¿ joka j,g ms<s;=re §ug fyda Bg tfrysj nek je§ug ta wjia:dfõ yhshla fkdúks' tfukau ish f,a,sh nkskafka ;ukaf.ka lshjqkq jokla uq,a lrf.k ksid wehg ksyv jkjd yer lr.;yels wka hula ta wjia:dfõ fkd;sìKs' ñka wef.a ys; jvd;a fõokdjg m;a Wfka ish mq;=ka fofokdu ish ìßkaoEjrekaf.a me;a; f.k ksyv ùu .ek fukau fld<U Wiia iudc miqìul ye§ jevqkq ish f,dl= mq;df.a ìßo ;ukag fu;rï my;a joka j,ska weu;Sug ;rï wehj my,g oeóu ms<sn|jh'

) orefjda wefya ;shka yeÿj;a jevla kE' wka;sug jhig hoaÈ wmsg bkafka wms ú;rhs' oeka fmaka ke;ao ug fj,d ;sfhk foa' ´jd .ek l;d lr,d jevla kE )
ish ñ;=ßhkaf.a yd fjk;a kEoEhskaf.a ksfjiaj, bo ysg k;r ùug hk lu,d ta iEu wjia:djlu orejkaf.a .ek úia;r lshd wka;sug th wjika lrkafka tjeks joka j,ska yevqï nrjh'

) wfka ´jd .kka .kak tmd lu,d wlafla wms ldg;a wka;sug Th ál ;uhs )
wef.a ñ;=ßhka yd {d;Ska wf.a is; iekiSug wehg tf,i mejiqjo weh msgj .sh miq mjikafka" ) ula Wk;a ta <uhs lu,d wlalg tfyu lrk tl jerÈhs' ;d;a;;a ke;sj <uhs fokakg fyd|g W.kak,d Th ;;afjg f.kdjfka' yenehs b;sx lu,d wlalf.;a ta ldf,a jerÈ fkd;snqku fkfuhs ) hkqfjks'

f,a,s,df.a yeisÍï yuqfõ iEu úgu uqksj; /ls lu,df.a mq;=ka fofokd wehg wjYH l<ukd ,nd §u yd ´fka tmdlï bgq lsÍugkï lsisúgl;a miqng Wfka kE' kuq;a uy¿ jhfia§ foudmshkag ,eìh hq;= wdorh yd 
lreKdjkï wehg ish orejkaf.ka ìolaj;a ,enqfka kE' 

ish ´kE tmdlï j,g wjYH uqo,a whg wef.a úY%du jegqfmka wjYH ;rug;a jvd ,enqkq neúka wehg wjYH lf,a wehg fkd,efnk orejkaf.a wdorh yd lreKdj muKs' 

Èk follg ñ;=ßhlf.a ksjfiys k;rùug meñK isá weh yjia jrefõ lsÍug jevlao fkdue;s neúka ish .uka u,af,ys we;s weÿï tlsfkl bj;g .;af;a kej; ms,sfj,lg ilid ;eîugh' ish¿u weÿï bj;a l, miq;a 
wäfhysu >klu wyqfjk foh n,k úg .uka u,af,ys we;=,a idlal=jl oeuQ fmd;la olakg ,enqfkka weh th bj;g .kq ,enqjd' 

) fohshfka uf.a ta ldf,a vhsßh )

jir .kkdjla mqrd wu;lj ;snQ lu,df.a merKs Èk fmd;la wehg kej; ,eîfuka" yoisfha fi,a,ï nvqjla ,enqkq l=vd orejl=f.a fofkf;ys wefok iq¿ §ma;su;a wdf,dalhla wefokakg Wkd'

1985 ckjdß 19" Èk fmdf;a uq,au igyk ÿgq lu,df.a  m<uqj i;=glskq;a" fojkqj fldamhlskao" miqj ÿllskq;a nr fjkg mgka .;a;d' 
) whsjka )  
lu,df.a Ôú;h fjkia l, ikaêia:dkh Tyqf.a yuqùuhs' ta jk úg jhi 5" 8 jhfia ore fofofkl=f.a ujla Wkq weh Ôú;fha ÿla lïlfgd¿ j, lrjgla .s,S isá hq.hhs' 

yuqod fiajfha fh§ isáh§ fndaïn m%ydrhglg ,lajQ lu,df.a ieñhd ta jk úg isáfha fomd wm%dKslj f.or tla;ekajhs' yuqodfõ Wiia ks<hla oere Tyqf.a jegqm yd lu,df.a jegmq ksid Tjqkag wd¾:sl w;ska wvqjla fkd;snqk;a orejka fofofkla yd wdndê; ieñhd iu. Ôú;hg uqyqK §u tjlg wehg myiq Wfka kE' ieñhd wdndê; ùfï ÿl ;ryjg fmr,S áflka ál th bka miq ish ujg yd mshd fj; t,a, lrkakg Wkd' 

) wfka ux jf.a wjdikdjka;shla' ug ta ldf,a ,hk,a tlal hkak ÿka kE' fldfyj;a hk lreuhlg udj wef.a .eyqjd ux oeka Ôú; ldf,u fï lrefï f.jkak tmehs )

) yd yd Tfydu lE .ykafka Th fmdä Wka fokakg;a wefyhs' ÿla lror ldgo ke;af;a wms fïjd ys;,d lrdo@ fldfyj;a hk ria;shdÿ ldrfhd;a tlal .syska kslï Ôúf;a úkdi lr.kak ksid fkao wms fïjd lr,d ÿkafka )
uy f.or hk iEu úgu lu,d ish uj fj; t,a, lrk oreKq jd.a m%ydrhg wef.a uj W;a;r ÿkafka yevqïnrjh'

ta jk úg 30 fjks úhg ,x Wko mdie,a .=rejßh Wkq lu,df.ka Èia Wfka jvd;a ;reK fmkqula' we;a o< jka ifï meyeh" fomd woaor .Efjk ;rug È.= flia l<U ÿgqjka kej; kej;;a yeÍ n,kakg ;rï wjOdkhla fhduq lrkakla Wkd' 

uq,a jrg lu,dg whsjka uqK.eiqfka wef.a mka;sfha isá isiqjl=f.a foudmshka Tyq /f.k hEug fkdtk Èkj,g Tyqf.a udud Wkq whsjka orejd /f.k hEug tau;a iu.hs' i;shg Èk lsysmhla fudag¾ r:fha orejd /f.k hEug meñfkk whsjka ál Èklskau lu,df.a ys;j;l= Wkd' 

ta jk úg jhi 28 la Wkq whsjka /lshdjla fkdl< w;r k;rj isáfha ish whshdf.a ksjfiahs' úfoia.; ùug isysk ujñka isá Tyqf.a ffoksl rdcldßh Wfka whshdf.a orejd mdie,g /f.k tau;a kej; ksjig /f.k hEu;a muKs'

áflka ál lu,df.a yd wehg jvd fojirlska nd, whsjkaf.a ñ;=ou bka tydg .sfha weh;a fkdoekuh' ore fofofkl=f.a ujla nj wu;l l, lu,d t;eka mgka yeisrefka kj fhdjqka fmïj;shl f,iskqhs' áflka ál ;u ieñhdf.ka wE;a Wkq lu,d ;j ;j;a whsjkag ,x Wkd'

) ,.Èu ux Thdj uf.a <.g .kakjd )
whsjkaf.a joka yuqfõ lu,d wÆ;a f,dalhla .ek ySk ujkakg Wkd' myq.sh ld,fha wdndê; ieñhd iu. f.jq kSri Èúh fjkqjg whsjkaf.ka ,enqkq i;=áka msreKq ySk f,dalh lu,dj ish ore fofokdf.kao fndfyda ÿr wE;a lf¾ wehg;a fkdoeksuhs' t;eka mgka lu,df.a ore fofokdf.a ish¿ lghq;= fidhd neÆfõ lu,df.a ieñhdf.a ujhs' weh;a tu ksjfiau /§ isàu ksid ishÆ jev wehgu mjrd lu,d ish Èúh ;ukag ßis fia t;eka mgka ksoyfia .; l,d'

lu,df.a ieñhd md,s;g fomhska weú§ug fkdyels Wk;a lgl;d j,g ;gq ;sfnk ksid jeä l,a fkdf.diau whsjkaf.a yd lu,df.a wkshï iïnkaO Tyqg wdrxÑ Wkd' fomd wm%dKsl Tyqg we|g ù lu,dg neK je§ug jvd l, yels wka hula ta jk úg ;snqfka kE'

) fïl uy lreuhla' wfma wïu,d udj wudrefõ oeïud' fïjd ux leue;a;g lr.;a;=jd fkfï oeka b;sx uu Ôú; ldf,u úojkjd )

md,s;f.a nekqï yuqfõ ksyv fkdjqkq lu,d lf,a Tyq fj;gu Tyqf.a wvq mdvq j,ska oud .eiSuhs' lu,d yd md,s; rKavq fjk iEu úgu ish uqkqnqrka 
fofokdj ;ud fj;g .;a md,s;f.a uj Tjqkaj wiajikakg Wkd' 

áflka ál ld,h f.fjoaÈ lu,df.a yeisÍfï fjkila fkdfjk ;ek md,s; lEu" îu mjd m%;slafIam lrñka lkiaif,ka Èú f.jkakg Wkd' Tyqg kshuj ;snqkq T!IO mjd ksis f,i fkd.ekSfï m%;sM,hla f,i jhi 39 § md,s; fuf,dúka iuq.;a;d' ta jk úg Èk fol ;=k lu,d ksjig mjd fkdmeñ”u idudkH fohla ù ;snqkd' 

ish mq;df.a urKhg fya;=j ish f,a,sh nj oek oeko md,s;f.a ujg ksyvj isákakg Wfka ta jk úg wehg ld;a ljqre;a fkdue;s ùu;a Ôj;a ùug isÿ Wfka lu,df.a jegqfmka ùu;a ksihs'

md,s;f.a urKfhka udi 5 la muK hk úg lsisjl=;a fkdis;+ f,i whsjka lu,df.a ksjfiys mÈxÑhg wdjd' tjro md,s;f.a ujg Wfka ksyv ùughs' ksjig meñK ál Èklskau whsjka ksjfiys wKil m;=rjkakg Wkd' ks;ru lu,df.a mq;=ka fofokd .ek fkdßiaiqñka miq Wkq Tyq hï wjia:dj, iq¿ iq¿ jerÈ j,g Tjqkag neK jeÿkq wjia:do ;snqkd' 

Èkla lEu fïihg yer ;sfnk úg lu,df.a fmdä mq;d fi,a,ï lrñka isá .ukau meñK ms.dklska mmvula f.k lkakg ierfikjd;a iu.u th ÿgq whsjka Tyqg nEK jÈkkg fukau ) wdfh;a fufyu lrkjo@ ) wiñka Tyqf.a lk ñßlkakg;a Wkd' ioaoh weiS ÿj wd md,s;f.a uj ) fmdä <uhskag Tfydu ) lrkjo hkqfjka iefrka whsjkag l;d l,;a lu,d lsisjla whsjkag lSug bÈßm;a Wfka kE'

fï jk úg whsjka ;ukaf.a úfoia.;ùug wjYH foa iliñka isá w;r ta ioyd hk ishÆu úhoï ork ,oafoa lu,d úiskqhs' m<uqj whsjka úfoia.;j miqj lu,do f.kajd .kakd nj mjid ál lf,lska miq whsjka úfoia.; Wkd' 

ld,h flfuka f.fjoa§ whsjka lu,dg l;d lsÍu iïmQ¾Kfhkau k;r Wkd' whsjka .ek miqj fidhd n,oa§ Tyq úfoia ldka;djla tys§ újdylrf.k we;s njg lu,dg oek.kakg ,enqkd' 

jir .kkdjl is¥ùï läka lv ,shQ Èk fmdf;a bka miq lsisjla igykaj ;snqfka kE' 

) lu,d wlafla tk i;sfha wfma mq;d,d kqjr hkjÆ wmsg;a tkakÆ' wlal;a huq' )
ish ñ;=ßf.a yäka w;S;fhka mshú f,djg wd lu,d fkf;a /È lÿ¿ ìÿjla oE;ska msisñka Èkfmd; jid oeuqfõ ;udf.a m%Yak j, uq, ;udo isák nj ;ju;a jgyd fkd.ksñkah'

) ,hs*a udisl i.rdj 14 fjks l,dmfhka )     

Reactions:

0 comments:

Post a Comment