}
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Thursday, December 29, 2016

Bad Wife marine Soldier
තමන් නිවාඩුවට ගෙදර එන බව නොදන්නවා දීර්ග කාලයකට පස්සේ නිවසට එන මැරීන් සෙබලෙක් හිතුවේ තමන්ගේ පැමිනීමෙන් බිරිදව පුදුමයට පත් කරන්න. ඉතිං බිරිද පුදුමයට පත්වෙන අපුරු අවස්තාව වීඩියෝ කරන්නත් හිතාගෙන මොහු නිවසට එන ගමන වීඩියෝ කරගෙන කාමරයට ආවේ බිරිද දකින්න.

ඒත් අන්තිමට පුදුමයට පත් උනේ ඔහු. බිරිද ඒ වෙනකොට හිටියේ තවත් අනියම් සැමියෙක් එක්ක අශෝබන විදිහට හැසිරෙමින්.
කොහොම උනත් තම බිරිද වෙන පිරිමියෙක් එක්ක ඉන්නවා දැකපු මොහු කෝපයෙන් වියරු වෙලා බිරිද හෝ අනියම් සැමියට පහර දෙන්නවත් යන බවක්නම් පෙන්න නෑ.

නමුත් ඔහු අනියම් සැමියව බැනලා පන්නගන්නවා. එත් තමන් ආදරේ කරන බිරිද වෙන පිරිමියෙක් එක්ක ඉන්නවා දකිද්දි සැමියෙක්ට ඇතිවෙන වේදනාව ගැනනම් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑ.

ඉතිං මේ වගේ පහත් වැඩ කරොත් අන්තිමට තමන්ටත් මේවගේම පහත්වැඩ වෙන බවත් මතක තියා ගන්න ඕනේ.

බිරිද පුදුම කරන්න ආපු මැරීන් සෙබලා නොහිතපු විදිහට ඔහුගේ කැමරාවට පටිගත උනු බිරිදගේ අනියම් ඇසුරේ වීඩියෝව පහලින් බලන්න. 

;uka ksjdvqjg f.or tk nj fkdokakjd §¾. ld,hlg miafia ksjig tk ueÍka finf,la ys;=fõ ;ukaf.a meñkSfuka ìßoj mqÿuhg m;a lrkak' b;sx ìßo mqÿuhg m;afjk wmqre wjia;dj ùäfhda lrkak;a ys;df.k fudyq ksjig tk .uk ùäfhda lrf.k ldurhg wdfõ ìßo olskak'

ta;a wka;sug mqÿuhg m;a Wfka Tyq' ìßo ta fjkfldg ysáfha ;j;a wkshï ieñfhla tlal wfYdank úÈyg yeisfrñka'
fldfydu Wk;a ;u ìßo fjk msßñfhla tlal bkakjd oelmq fudyq fldamfhka úhre fj,d ìßo fyda wkshï ieñhg myr fokakj;a hk njlakï fmkak kE'

kuq;a Tyq wkshï ieñhj nek,d mkak.kakjd' t;a ;uka wdof¾ lrk ìßo fjk msßñfhla tlal bkakjd olsoaÈ ieñfhlag we;sfjk fõokdj .ekkï wuq;=fjka lshkak ´fka kE'

b;sx fï jf.a my;a jev lfrd;a wka;sug ;ukag;a fïjf.au my;ajev fjk nj;a u;l ;shd .kak ´fka'

ìßo mqÿu lrkak wdmq ueÍka fin,d fkdys;mq úÈyg Tyqf.a leurdjg má.; Wkq ìßof.a wkshï weiqf¾ ùäfhdaj my,ska n,kak' 
Reactions:

0 comments:

Post a Comment