}
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Tuesday, December 6, 2016

Princy Mangalika HIV Infected Personඑච්.අයි.වී එහෙමත් නැත්නම් ඒඞ්ස් කියන්නේ අදවෙනකොට ලෝකෙටම හිසරදයක් වෙලා ඉවරයි. ලෝකේ දිනකට එච්.අයි.වී නිසා මිය යන ප්‍රමාණයත් සුලූපටු නෑ.

ලෝකෙට සාපෙක්ෂව ලංකාවෙත් ඒඞ්ස් ආසාදිත විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. සුව කිරීමට නොහැකි පාලනයට පමනක් පුලූවන් මෙම මාරන්තික රෝගය බොහෝවිට බෝවන්නේ අනාරක්ෂිත ලිංගික ක්‍රියාවලින් හෝ තම සහකරුට වෙන අයකුගෙන් බෝ වීමෙන්. එහෙමත් නොමැතිව රුධිරය මගින් බෝ වන අවස්ථාත් තිබෙනවා.

රෝගය කොතරම් දරුනු උනත්  ඒඞ්ස් ආසාදිතයන් කියන්නේ කිසිවිට සමාජයෙන් කොන් විය යුතු පිරිසක් නෙමෙයි. ආසාදිතයෙක්ගෙන් නිකරුනේ ඒඞ්ස් නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට බෝවන්නෙත් නෑ.

ප්‍රින්සි මංගලිකා කියන්නේ ඒඞ්ස් රෝගයෙන් ආසාදිත, නමුත් ඉන් නොසැලී ඒඞ්ස් පිලිබද දැනුවත් කිරීම් කරන දිරිය කාන්තාවක්. මේ ඇගේ කතාවයි. වීඩියෝව පහලින් බලන්න.

tÉ'whs'ù tfyu;a ke;akï taâia lshkafka wofjkfldg f,daflgu ysirohla fj,d bjrhs' f,dafla Èklg tÉ'whs'ù ksid ñh hk m%udKh;a iqÆmgq kE'

f,daflg idfmlaIj ,xldfj;a taâia wdidÈ; úYd, msßila bkakjd' iqj lsÍug fkdyels md,khg mukla mqÆjka fuu udrka;sl frda.h fndfydaúg fndajkafka wkdrlaIs; ,sx.sl l%shdj,ska fyda ;u iylreg fjk whl=f.ka fnda ùfuka' tfyu;a fkdue;sj reêrh u.ska fnda jk wjia:d;a ;sfnkjd'

frda.h fld;rï orekq Wk;a  taâia wdidÈ;hka lshkafka lsisúg iudcfhka fldka úh hq;= msßila fkfuhs' wdidÈ;fhlaf.ka kslrefka taâia ksfrda.S mqoa.,fhl=g fndajkafk;a kE'

m%skais ux.,sld lshkafka taâia frda.fhka wdidÈ;" kuq;a bka fkdie,S taâia ms,sno oekqj;a lsÍï lrk Èßh ldka;djla' fï wef.a l;djhs' ùäfhdaj my,ska n,kak'

Reactions:

0 comments:

Post a Comment