xmlns:og='http://ogp.me/ns#' 12 Years Girl Brother Abused ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Sunday, January 29, 2017

12 Years Girl Brother Abusedia;%S ÿIk f,dalh mqrdu Èfkka Èk jeä jeäfhka wikakg olskakg ,efnk w;r ñka jhia fNaohla fkdue;sj ldka;djka mSvdjg m;a fõ'

l=vd oeßhf.a mgka uyÆ ldka;dj olajd ÿIkhg fm<fUk ;sßika ñksiqkaf.a l;d iEu Èklu f,dalh mqrdu jd¾;d fõ'

wkdrlaIs; ia:dk j,§ kdÿkk mqoa.,hka w;ska ÿIkh jk ldka;djka fukau ish {d;Ska w;ska w;jrhg ,lafjk ldka;djka ms,snoj wjdidjka; isoaëkao ÿIk isoaê w;r fõ'

;u tl l=i Wmka ifydarorhd w;ska ÿIkhg ,laj jhi 12 § ujla ùug isÿjqkq fuu oeßhf.a l;djo tjka wjikdjka; isoaêhls' iïmQ¾K l;dj n,kak ùäfhdfjka'


Reactions:

0 comments:

Post a Comment