}
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Tuesday, January 10, 2017

Kotuwe Podi Hamuduruwo

j¾:udkfha mkai, yd NslaIqj iu. .syshka lghq;= lrk wdldrfha we;s we;eï jerÈ ms,snoj lrk ,o ld,Sk foaYkh fldgqfõ fmdä yduqÿrefjda'

) fl,af,da n,kjd fld,af,la w,a,.;af;d;a oy fodf,dia odyhs úisodyhsfka ta;a yduqÿre flfkla w,a,.;af;d;a jdikd iïm; weÿkd jf.a' )

iïmQ¾K ùäfhdaj my,ska n,kak

Reactions:

0 comments:

Post a Comment