xmlns:og='http://ogp.me/ns#' 80 Falcons in Plane ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Saturday, February 4, 2017

80 Falcons in Plane

fi!È l=udrhl= miq.sh 31 fjksod Wl=iaika 80 iu. .=jka .ukla .sh nj jd¾;dfjkjd'

tlai;a wrdì tó¾ rdcHfha cd;sl mlaIshdo jk Wliaikag ovhug mqyqKq lrk w;r Tjqka iu. jir .kkdjl isg .=jka .uka hEuo isÿ lrk nj;a ioyka'

fufia .uka lrkd iEu Wl=iafil=gu úfoaY .uka n,m;%hla yd fjku wiqklao .=jkahdkh ;=, iemfhk w;r wfkla ishÆ myiqlïo we;=,;a nj;a jd¾;d fõ'

nyf¾ka"l=fõÜ" mlsia:dkh" fudfrdlafldaj we;=Æ rgj,a .kkdjlg fuu fuu úfoaY .uka n,m;%fhka .uka l, yels nj;a ioyka fõ' tfukau fuu .=jka .uka n,m;%h jir 03 lg j,x.= njo mejfia'Reactions:

0 comments:

Post a Comment