xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Cyclist Women Attack ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Tuesday, February 21, 2017

Cyclist Women Attack

uy u. md mdÈhlska .uka l, ;reKshlg jEka r:hlska .ukal, mqoa.,hska msßila wiNH whqßka úysÆ lrkakg f.dia wmqre ovqjulg ,lajqkq mqj;la úfoia udOH jd¾;d lrkjd'

fuu ;reKsh md meÈfhka .uka lrk w;r;=r tla uxikaêhl ;u md meÈh kj;ajkjd' tu wjia;dfõ jEka r:hl isá mqoa.,hska msßila wehg wiNH whqßka úysÆ lrk w;r we.go ;Ügqjla oukjd'

fï wjia:dfõ fldamhg m;afjk ;reKsh Tjqkaf.a jEka r:fha me;s lKakdähg myr fokjd' bka miq Tjqka ;reKshg kej;;a wiNH f,i nek je§ msgj hkjd'

miqj ;u md meÈfha fõ.h jeä lrñka Tjqka Æyq nÈk weh jEka r:h kj;d ;sfnkq oel md meÈh kj;ajd jEka r:fha ol=Kq mi me;s lKakdähg myr § th .,jd mdrg úis lr t;kska jydu m,d hkjd'

fï isÿùï ish,a, ta wjia:dfõ h;=re meÈhlska .uka.;a mqoa.,fhl=f.a fy,auÜ tfla iúlr ;snq leurdjl igykaj ;snqfka fuf,ihs'

Reactions:

0 comments:

Post a Comment