xmlns:og='http://ogp.me/ns#' Mother Attake 02 Years Old Children ~ Life Magazine Sri lanka }
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

Thursday, February 16, 2017

Mother Attake 02 Years Old Children

fuu isÿùu isÿj ;snqfka bkaÈhdfõ È,a,s k.rfha ksjila ;=,§hs'

ieñhd yd ìßo w;r oeä wdrjq,la ksji ;=, isÿù we;s w;r jhi wjqreÿ 2 lajqkq fï orejd ieñhdf.a uj iu. ta wjia:dfõ ksodf.k isg ;sfnkjd'

miqj fldamfhka orejd ldurfhka msg;g .kakd uj orejdj mäfm,la u;ska my,g ;,aÆ lr oud ;sfnk whqre iS'iS'à'ù leurdfõ igykaj ;snqkd'

jhi 02 lajqkq orejdg ñka msg .eg fmf,a fmr,Sfuka ;=jd, isÿj we;s wr; jHdmdßlfhla jqkq ieñhd ìßog úreoaOj meñks,s lr ;snqkq w;r orejd urkakg ;e;a lsÍu hk jro u; orejdf.a uj w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

wjqreÿ 02 la jhi orejd wudkqIsl f,i mäfm,ska my,g ;,aÆ lr ;snqkq whqre ùäfhdaj n,kak'

Reactions:

0 comments:

Post a Comment