}
>>& ඒඞ්ස් ගැන කියන ඒඞ්ස් ආසාදිත ප්‍රින්සි මංගලිකාගේ ආන්දෝලනාත්මක කතාව &&& >>& වීඩියෝ කරමින් නිවාඩුවට ගෙදර ආපු හමුදා සෙබලට බිරිද අනියම් සැමියා එක්ක කාමf)ඃ190තදි අතටම අහු උනු හැටි &&& >>& සැමියා නොමැතිව තනිවම නිවසින් පිටතට ගියාට කාන්තාවගේ හිස ගසා දමයි &&& >>& දරුවෙක්ව බිහිසුනු ලෙස ඇට සැකිල්ලක් කරපු පිරන්හා මාලුවෝ &&&

About us

Life Monthly Magazine that has been Registered in Sri Lankan News Paper Board was attracted huge readers from many years. Since commencement of Magazine, we bring more articles related to life, love, medical and other. 

Further more today we expand our service through the web page named Life Magazine www.Lifemagazine.lk and its bringing valuable opportunity for readers to read previous magazine and now you able to further read latest news and gossips through this web page. 

In additionally you can find more information about various trade services. Especially persons who find information concerning wedding service can get information related to suppliers who provide Wedding Halls, Wedding Decors and Wedding Dresses. 

Further you able to acquire to more information concerning House Planning, House Building, Cab Service, Transportation and etc… 


If you continue your own trade, you can promote your business through our web page. We support you to bring your business to more customers and we arranged various categories matching your budget for promote your trade under fair price.


PUBLISHER
Easy Advertising

No-90/5 Negombo Road, 
Naivala.


Tel : +94 71 11 15805
        +94 77 22 84487
        +94 75 5182144

E mail- easyadvertising5@gmail.com

==========================================

Hot Line -  071 111 5805

==========================================