}
>>& taâia .ek lshk taâia wdidÈ; m%skais ux.,sldf.a wdkafoda,kd;aul l;dj &&& >>& ùäfhda lrñka ksjdvqjg f.or wdmq yuqod fin,g ìßo wkshï ieñhd tlal lduf¾È w;gu wyq Wkq yeá &&& >>& ieñhd fkdue;sj ;ksju ksjiska msg;g .shdg ldka;djf.a ysi .id ouhs &&& >>& isiqúhka 25 fofkla ryia ldurhlg f.k f.dia flf,iq .=rejrfhla &&& >>& iqoafola jf.a bx.%Sis l;d lrkak mdvï ud,dj uq, isg n,kak &&&

Bouquets for Bridal / Wedding-Flora


Bouquets for All Special Occasions

Descriptions


- Bouquets for Bridal

 - Bouquets for Bride Maids

 - Head Dress and coat Flowers

 - Classes for Flower Arrangements and Wedding Decor


Contact Info

Telephone 076 6742153, 077 6938020
Address 
Waikkal, Sri Lanka
Email
tharushi_sebastian@yahoo.com


Photo Gallery

0 comments:

Post a Comment