}
>>& taâia .ek lshk taâia wdidÈ; m%skais ux.,sldf.a wdkafoda,kd;aul l;dj &&& >>& ùäfhda lrñka ksjdvqjg f.or wdmq yuqod fin,g ìßo wkshï ieñhd tlal lduf¾È w;gu wyq Wkq yeá &&& >>& ieñhd fkdue;sj ;ksju ksjiska msg;g .shdg ldka;djf.a ysi .id ouhs &&& >>& isiqúhka 25 fofkla ryia ldurhlg f.k f.dia flf,iq .=rejrfhla &&& >>& iqoafola jf.a bx.%Sis l;d lrkak mdvï ud,dj uq, isg n,kak &&&

Olu Wila Lake Resort - Ballapana, Gampaha


Olu Wila Lake Resort

Descriptions


Olu Wila Lake Resort is a ideal for
- Wedding Reception
- Birth Day Parties
- Dealer Convention & Various other Function..

Contact Info

Telephone 031 371 3900
Mobile
077 645 1200
Address Mabodala, Ballapana.
Facebook www.facebook.com/Olu vila Lake Resort

Photo Gallery

Location

0 comments:

Post a Comment