}
>>& taâia .ek lshk taâia wdidÈ; m%skais ux.,sldf.a wdkafoda,kd;aul l;dj &&& >>& ùäfhda lrñka ksjdvqjg f.or wdmq yuqod fin,g ìßo wkshï ieñhd tlal lduf¾È w;gu wyq Wkq yeá &&& >>& ieñhd fkdue;sj ;ksju ksjiska msg;g .shdg ldka;djf.a ysi .id ouhs &&& >>& isiqúhka 25 fofkla ryia ldurhlg f.k f.dia flf,iq .=rejrfhla &&& >>& iqoafola jf.a bx.%Sis l;d lrkak mdvï ud,dj uq, isg n,kak &&&

Ran Neth Rent a Car & cabs – Udugampola


Ran Neth Rent a Car & cabs 

Descriptions


- Wedding Car

- Car

- Van

- Bus

(Self Driving & With Driver)

Contact Info

Telephone 033 2 236 236 
Mobile
077 2 622 699, 071 2 428100, 033 7 200 606
Address Udugampola, Gampaha.
Email rannetw@gmail.com
Facebook E mali : rannetw@gmail.com

Photo Gallery

Location

0 comments:

Post a Comment