}
>>& taâia .ek lshk taâia wdidÈ; m%skais ux.,sldf.a wdkafoda,kd;aul l;dj &&& >>& ùäfhda lrñka ksjdvqjg f.or wdmq yuqod fin,g ìßo wkshï ieñhd tlal lduf¾È w;gu wyq Wkq yeá &&& >>& ieñhd fkdue;sj ;ksju ksjiska msg;g .shdg ldka;djf.a ysi .id ouhs &&& >>& isiqúhka 25 fofkla ryia ldurhlg f.k f.dia flf,iq .=rejrfhla &&& >>& iqoafola jf.a bx.%Sis l;d lrkak mdvï ud,dj uq, isg n,kak &&&

Salon Shama - Veyangoda


Salon Shama 

Descriptions


- Bridal Dressing

- Hair styles & Cutting

- Facial, Skin, Nails

- Hair care etc.

Contact Info

Telephone 072 740 30 94, 078 7200 507
Address
No. 27/1/A, Siriwardana Mw, Veyangoda


Photo Gallery

Location

0 comments:

Post a Comment