}
>>& taâia .ek lshk taâia wdidÈ; m%skais ux.,sldf.a wdkafoda,kd;aul l;dj &&& >>& ùäfhda lrñka ksjdvqjg f.or wdmq yuqod fin,g ìßo wkshï ieñhd tlal lduf¾È w;gu wyq Wkq yeá &&& >>& ieñhd fkdue;sj ;ksju ksjiska msg;g .shdg ldka;djf.a ysi .id ouhs &&& >>& isiqúhka 25 fofkla ryia ldurhlg f.k f.dia flf,iq .=rejrfhla &&& >>& iqoafola jf.a bx.%Sis l;d lrkak mdvï ud,dj uq, isg n,kak &&&

Salon Thilini - Nittambuwa


Salon Thilini

Descriptions


All your Beauticulture Needs

-  Bridal Dressing
- Hair styles, Cutting & coloring
-  Dry Henna Treatments, Rebonding, Relaxing
- Manicure & Pedicure
- Threading, Cleanup, Facial
- Cake Structure

Contact Info

Telephone
071 70 80 117
Adress
No. 04, Nittambuwa (opposite Bus stand)


Photo Gallery

Location

0 comments:

Post a Comment