}
>>& taâia .ek lshk taâia wdidÈ; m%skais ux.,sldf.a wdkafoda,kd;aul l;dj &&& >>& ùäfhda lrñka ksjdvqjg f.or wdmq yuqod fin,g ìßo wkshï ieñhd tlal lduf¾È w;gu wyq Wkq yeá &&& >>& ieñhd fkdue;sj ;ksju ksjiska msg;g .shdg ldka;djf.a ysi .id ouhs &&& >>& isiqúhka 25 fofkla ryia ldurhlg f.k f.dia flf,iq .=rejrfhla &&& >>& iqoafola jf.a bx.%Sis l;d lrkak mdvï ud,dj uq, isg n,kak &&&

Weda Gedara Ayurveda Spa - Udugampola, Gampaha.


Wedagedara Ayurveda 

Descriptions


Our Treatment 

- Full body Massage 

- Ayurveda Treatment 

- Parking Available 

Contact Info

Telephone 077 592 3756
Adress Naiwala Road, Udugampola.


Photo Gallery

Location

0 comments:

Post a Comment